કોન્સ્ટેબલ અને PSI ની ભરતી અપડેટ

કોન્સ્ટેબલ અને PSI ની ભરતી અપડેટ

રાજ્યમાં ચાલુ વર્ષે 12000 થી વધુ પોલીસની થશે ભરતી. 1000 એસઆરપી માં 600 જેલ સહાયક અને બાકીની પોલીસમાં થશે ભરતી. ટૂંક સમયમાં ભરતી બોર્ડની રચના બાદ શરૂ થશે ભરતીની કાર્યવાહી

Leave a Comment