રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ ભરતી : ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ  સોસાયટી રાજકોટ દ્વારા અખબારમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ  કરવામાં આવી છે. DHS શહેરી સ્તરે શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રો અથવા પ્રાથમિક  આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા જઈ રહ્યું છે. તેથી, પાત્રતા ધરાવતા  ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ અથવા નોંધણી આમંત્રિત કરે છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો  નીચે આ પૃષ્ઠ પર સંપૂર્ણ વિગતો તપાસી શકે છે.

સંસ્થાનું નામ: જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી રાજકોટ

પોસ્ટ: સહાયક અને અન્ય

ખાલી જગ્યાઓ: 30

જોબ સ્થાન: રાજકોટ

જોબનો પ્રકાર: કરાર આધાર

કરાર આધાર : ઓનલાઈન

પોસ્ટનું નામ : – MO RBSK – મોનીટરીંગ અને મૂલ્યાંકન મદદનીશ – નાણા સહાયક – વરિષ્ઠ ટીબી સારવાર સુપરવાઈઝર (STS) – .ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર – FHW – એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ – ફાર્માસિસ્ટ RBSK – સ્ટાફ નર્સ

પસંદગી પ્રક્રિયા : – ટેસ્ટ/ઇન્ટરવ્યુ

પસંદગી પ્રક્રિયા : – ટેસ્ટ/ઇન્ટરવ્યુ