ઉત્તર પશ્ચિમ રેલ્વે ભરતી 2024   ખાલી જગ્યાઓ  1646

ભરતી સત્તાધિકારી ઉત્તર પશ્ચિમ રેલ્વે

પોસ્ટનું નામ એપ્રેન્ટિસશિપ

ખાલી જગ્યાઓ 1646

એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઈન

એપ્લિકેશન શરૂ થવાની તારીખ 10 જાન્યુઆરી, 2024

અરજીની અંતિમ તારીખ 10 ફેબ્રુઆરી, 2024

ઉમેદવારે 10મા ધોરણની પરીક્ષા અથવા તેની સમકક્ષ (10+2 પરીક્ષા પદ્ધતિ હેઠળ) માન્ય બોર્ડમાંથી ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે પાસ કરેલ હોવું જોઈએ  અને નેશનલ કાઉન્સિલ દ્વારા જારી કરાયેલ નોટિફાઈડ ટ્રેડમાં નેશનલ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ પણ ધરાવતું હોવું જોઈએ.

વર્કશીપનું નામ:ખાલી જગ્યા ડીઆરએમ ઓફિસ, અજમેર 402 ડીઆરએમ ઓફિસ, બિકાનેર 424 ડીઆરએમ ઓફિસ, જયપુર 488 ડીઆરએમ ઓફિસ, જોધપુર 67 BTC કેરેજ, અજમેર 113

BTC LOCO, અજમેર 56 કેરેજ વર્કશોપ, બિકાનેર 29 કેરેજ વર્કશોપ, જોધપુર 67 કુલ 1646

વય મર્યાદા ઉમેદવારોએ 15 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હોવા જોઈએ અને 10 ફેબ્રુઆરી, 2024 સુધીમાં 24 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા ન હોવા જોઈએ.  જો કે, અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.