600 જગ્યાઓ, 25,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિના પગાર, ઓનલાઈન અરજી

IDBI બેંકે PGDBF દ્વારા જુનિયર આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની 600 જગ્યાઓ માટે  ભરતીની જાહેરાત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર 30 સપ્ટેમ્બર,  2023 સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી કરવી. આ જાહેરાતમાં શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર  મર્યાદા, પગાર ધોરણ અને પસંદગી પ્રક્રિયા વિશેની તમામ માહિતી આપવામાં આવી  છે.

પોસ્ટનું નામ : જુનિયર આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (PGDBF દ્વારા)

કુલ જગ્યાઓ: 600

નોકરી સ્થળ: ભારત

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 30 સપ્ટેમ્બર, 2023

અરજીનો પ્રકાર: ઓનલાઈન

અધિકૃત વેબસાઇટ: www.idbibank.in

પોસ્ટનું નામ: IDBI બેંકે PGDBF દ્વારા જુનિયર આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની 600 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેની અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહશે.

પગાર ધોરણ: – 25,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિના થી શરૂ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો: – અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થયાની તારીખ: 15 સપ્ટેમ્બર, 2023 – અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 30 સપ્ટેમ્બર, 2023

મહત્વપૂર્ણ તારીખો: – અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થયાની તારીખ: 15 સપ્ટેમ્બર, 2023 – અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 30 સપ્ટેમ્બર, 2023