ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા 10 પાસ માટે ભરતીની જાહેરાત, અહીંથી કરો આવેદન

GSYB ભરતી 2023 : ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડે યોગ કોચ  (GSYB ભરતી 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર  જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ યોગ કોચ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે  છે. તમે GSYB યોગા કોચ ભરતી માટે નીચે આપેલી અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા,  શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે  શોધી શકો છો.

GSYB ભરતી 2023

ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડે GSYB દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં  આ સંસ્થાની અંદર વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે 10 પાસ ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે.  તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છતો હોય તો તેના માટેની  તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

GSYB ભરતી 2023 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ: ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ (GSYB) પોસ્ટનું નામ: યોગા કોચ કુલ જગ્યાઓ: જરૂરિયાત મુજબ નોકરી સ્થળ: ગુજરાત / ભારત અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 27-07–2023 અરજીનો પ્રકાર: ઓનલાઈન

પોસ્ટનું નામ

– યોગા કોચ

શૈક્ષણિક લાયકાત

10 પાસ કે તેથી વધુ અભ્યાસ

ઉમર મર્યાદા

01-07-2023 ના રોજ 21 વર્ષ અથવા તેથી વધુ 3) કોઈપણ માન્ય સરકારી/અર્ધ સરકારી/ખાનગી સંસ્થામાંથી યોગમાં પ્રમાણપત્ર મેળવનાર ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય

પગાર ધોરણ

15,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિનાના

પસંદગી પ્રક્રિયા

– ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

– રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 27-07-2023

સત્તાવાર જાહેરાત