હવે ફોરેસ્ટની પરીક્ષા આપવા માટે સંમતિ ફોર્મ ભરવું પડશે, આજે જ ભરી દો આ ફોર્મ : Forest  Sammati Patra Form

વનરક્ષક વર્ગ ૩ની સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે નોંધાયેલ ઉમેદવારોની પરીક્ષા ટૂંક સમયમાં યોજવાની પ્રક્રીયા હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે.

વનરક્ષક વર્ગ-૩ની જગ્યાઓ જિલ્લા આધારિત છે. ઉમેદવારોએ જે તે જિલ્લા માટે ઉમેદવારી નોંધાવાની હોય છે પરંતુ જે ઉમેદવારોએ એક કરતાં વધારે જિલ્લા માટે અરજી કરેલ હશે તો છેલ્લે જે જિલ્લા માટે અરજી કરેલ હશે તે જ માન્ય ગણવામાં આવશે અને તે માન્ય રાખી તે જિલ્લા માટે સંમતિપત્રક ભરવાનું રહેશે

તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ જાહેરાત ક્રમાંક- FOREST/202223/1 વનરક્ષક વર્ગ-૩ માટે નોંધાયેલ ઉમેદવારો પાસેથી ‘‘પરીક્ષા આપવા માટેની સંમતિ'' મેળવવાનું વિભાગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ છે 

આ અંગેની સંમતિ અંગેનું ફોર્મ OJAS વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર તા. ૨૪/૦૭/૨૦૨૩ થી તા. ૦૭/૦૮/૨૦૨૩ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે

જે માટે ઉમેદવારે OJAS વેબસાઈટ ઉપરના HOME PAGE પર Other Application Menu માં Consent for Exam માં ઉમેદવારે પોતાના કન્ફર્મેશન નંબર અને જન્મ તારીખથી લોગીન કરીને જાહેરાત ક્રમાંકઃ FOREST/202223/1 વનરક્ષક વર્ગ-૩ની પરીક્ષા આપવા માટેની પોતાની સંમતિ અંગેનું ફોર્મ તા. ૨૪/૦૭/૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકથી તા. ૦૭/૦૮/૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાક દરમ્યાન ભરવાનું રહેશે. છેલ્લી તારીખ : ૦૭/૦૮/૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાક બાદ કોઈપણ ઉમેદવાર પરીક્ષા આપવાનું સંમતિ ફોર્મ ભરી શકશે નહિ.

જે ઉમેદવારો જાહેરાત ક્રમાંક : FOREST/202223/1 વનરક્ષક વર્ગ-૩ની ‘‘પરીક્ષા આપવા માટેનું સંમતિ ફોર્મ'' OJAS વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન સબમીટ કરશે ત્યારે તે પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો કોડ જનરેટ થશે અને સંમતિ ફોર્મ સબમીટ કર્યા બદલ રસીદ જનરેટ થશે. જેની ઉમેદવારે પ્રિન્ટ કાઢીને પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે. ૫/- કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો કોડ ઉમેદવારે સાચવી રાખવાનો રહેશે. કોડ વિના ઉમેદવાર પરીક્ષામાં પ્રવેશ માટેનો કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.સંમતિ ફોર્મ ભરી શકશે નહિ.

જે ઉમેદવારો નિયત સમયમાં આ સંમતિ ફોર્મ નહીં ભરે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત ક્રમાંકઃ FOREST/202223/1 વનરક્ષક વર્ગ- ૩ની જાહેરાત અન્વયે કરેલી ઓનલાઈન અરજીઓ આપોઆપ રદ થશે. અને આવા ઉમેદવારો જાહેરાત ક્રમાંકઃ FOREST/202223/1 વનરક્ષક વર્ગ-૩ની આગામી ટૂંક સમયમાં યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટેના પોતાના કોલ લેટર પણ ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં અને પરીક્ષામાં બેસી શકશે નહીં અને આ અંગેની કોઈપણ રજુઆતો પાછળથી ખાતા દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહિ.

જાહેરાત ક્રમાંક: FOREST/202223/1 વનરક્ષક વર્ગ-૩ અન્વયે જો કોઈ ઉમેદવાર દ્વારા અલગ અલગ કન્ફર્મેશન નંબરના અલગ અલગ સંમતિ ફોર્મ ઉમેદવાર દ્વારા ભરેલ હોવાનું જણાઈ આવશે તો તેવા ઉમેદવારને ગુજરાત રાજ્યની તમામ ભરતી સંસ્થાઓની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ગેરલાયક ઠેરવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

જાહેરાત ક્રમાંક: FOREST/202223/1 વનરક્ષક વર્ગ-૩ની આગામી ટૂંક સમયમાં યોજાનાર પરીક્ષા આપવા માટેના સંમતિ ફોર્મ માત્ર ઓનલાઈન OJAS વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જ ભરી શકાશે. અન્ય કોઈ માધ્યમથી સંમતિ ફોર્મ ખાતા દ્વારા સ્વીકા૨વામાં આવશે નહિ.

 ગુજરાત ફોરેસ્ટ ની પરીક્ષા ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવશે

પરીક્ષા માં બેસવા માટે સંમતી આપવી પડશે 

જે ઉમેદવારો સંમતિ ફોર્મ નહીં ભરે તેમને પરીક્ષામાં બેસવા નહીં મળે

પરીક્ષા આપવા માટેના સંમતિ ફોર્મ ભરવાની શરૂ તારીખ  તા-24/07/2023