એરપોર્ટ ઓથોરીટીમા 340 જગ્યા પર ભરતી, પગાર 40000 થી 140000; 4 સપ્ટેમ્બર સુધી કરી શકાસે અરજી

AAI Recruitment: Airport Authoriy of India એરપોર્ટ ઓથોરીટી ઓફ ઇંડીયા મા અવાર નવાર મોટી ભરતીઓ આવે છે. હાલમા AAI Recruitment અંતર્ગત એરપોર્ટ ઓથોરીટી ઓફ ઇંડીયા મા 340 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડેલી છે. જેમા નિયત લાયકાત ધરાવતા અને આ ભરતે માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામા આવી છે. જેમા અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 4 સપ્ટેમ્બર 2023 છે. આ ભરતી ની તમામ ડીટેઇલ માહિતી મેળવીએ.

ભરતી સંસ્થા:  Airport Authoriy of India

જગ્યાનુ નામ: વિવિધ

પોસ્ટ અને ખાલી જગ્યા 

Jr. Assistant (Office) :  9 Sr. Assistant (Accounts) : 9 Junior Executive (Common Cadre) : 237 Junior Executive (Finance) : 66 Junior Executive (Fire Services) : 3 Junior Executive (Law) : 18

AAI Recruitment Salary

જુનિયર આસિસ્ટન્ટ: 31,000 થી 92,000 સિનિયર આસિસ્ટન્ટ : 36,000 થી 1,10,000 જુનિયર એક્ઝિક્યુટીવ: 40,000 થી 1,40,000 સુધી

અગત્યની તારીખો

– ઓનલાઇન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 5-8-2023 – ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ; 4-9-2023 – ઓનલાઇન પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ: ઓફીસીયલ વેબસાઇટ http://www.aai.aero/ પર જાહેર કરવામા આવશે.

AAI Recruitment Qualification

– Jr. Assistant (Office): આ પોસ્ટ ની ભરતી માટે ગ્રેજયુએટ ની લાયકાત માંગવામા આવી છે. – Sr. Assistant (Accounts): આ પોસ્ટ માટે બી.કોમ. મા ગ્રેજયુએટ હોવા જોઇએ. સાતેહ 2 વર્ષનો આ કામગીરી માટે નો અનુભવ પણ માંગવામા આવેલ છે. – Junior Executive(Common Cadre): આ જગ્યા માટે ગ્રેજયુએટ ની લાયકાત નિયત કરવામા આવેલ છે. – Junior Executive (Finance): આ જગ્યાની ભરતી માટે B.Com with ICWA/CA/MBA ની લાયકાત માંગવામા આવેલી છે. – Junior Executive (Fire Services) : આ જગ્યાની ભરતી માટે – Bachelor’s Degree in Engineering. /Tech. in Fire Engg./Mechanical Engg./Automobile Engg. ની લાયકાત નિયત કરવામા આવી છે. – Junior Executive (Law) : આ જગ્યાની ભરતે માટે Professional degree in Law નિયત કરવામા આવેલ છે.

વય મર્યાદા

– જુનિયર આસિસ્ટન્ટ: આ પોસ્ટ માટે તા. 4-9-2023 ની સ્થિતીએ વધુ મા વધુ ઉંમર 30 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઇએ. – સિનિયર આસિસ્ટન્ટ: આ પોસ્ટ માટે તા. 4-9-2023 ની સ્થિતીએ વધુ મા વધુ ઉંમર 30 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઇએ. – જુનિયર એક્ઝિક્યુટીવ: આ પોસ્ટ માટે તા. 4-9-2023 ની સ્થિતીએ વધુ મા વધુ ઉંમર 27 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઇએ.

એપ્લીકેશન ફી

આ ભરતી માટે રૂ.1000 એપ્લીકેશન ફી નિયત કરવામા આવેલ છે. આ એપ્લીકેશન ફી નુ પેમેંટ ઓનલાઇન મોડથી કરવાનુ રહેશે. જેમા SC/ST/PWD ઉમેદવારો કે જેમણે 1 વર્ષ એપ્રેંટીસશીપ ટ્રેનીંગ AAI માથીં પુરી કરેલી છે તેમને અને મહિલા ઉમેદવારોને એપ્લીકેશન ફી મા થી મુક્તિ આપવામા આવેલી છે.

ઓનલાઇન અરજી

– ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે સૌ પ્રથમ ઓફીસીયલ વેબસાઇટ http://www.aai.aero પર જવાનુ રહેશે. – આ વેબસાઇટમા ““CAREERS” ઓપ્શનમા જવાનુ રહેશે. – સૌ પ્રથમ ઈ-મેલ આઇ.ડી ,મોબાઇલ નંબર અને જરૂરી વિઅગતો નાખે રજીસ્ટ્રેન કરવાનુ રહેશે. – ત્યારબાદ તમારી પર્સનલ માહિતી અને શૈક્ષનિક લાયકાત અંગેની માહિતી સબમીટ કરવાની રહેશે. – ત્યારબાદ માંગવામા આવેલી નિયત સાઇઝમા ફોટોગ્રાફ અને સહિ અપલોડ કરવાના રહેશે. – ત્યારબાદ એપ્લીકેશન ફી નુ પેમેંટ ઓનલાઇન કરવાનુ હોય છે. – તમારી અરજીમા તમામ વિગતોની ચકાસણી કરી ફાઇનલ સબમીટ આપવાનુ રહેશે. – એપ્લીકેશન ફોર્મ ની પ્રીંટ કાઢી સેવ રાખો.

અગત્યની લીંક

http://www.aai.aero