સફળતા તમારા પગથિયાં ચૂમશે, વિવેકાનંદના 10 સૂત્રો!

પ્રથમ કાયદો, કંઈપણ અશક્ય નથી. મનની સંપૂર્ણ ક્ષમતાને જાગૃત કરો

બીજું સૂત્ર, તમે તમારા ભાગ્યના સર્જક છો. હિંમતવાન બનો, મજબૂત બનો

ત્રીજું સૂત્ર, પ્રેમ એ જીવનનો નિયમ છે. પ્રેમ આપણા જીવનને વિસ્તૃત કરે છે