હવે ફોરેસ્ટ ની પરીક્ષા આપવા માટે સંમતિ ફોર્મ ભરવું પડશે, આજે જ ભરી દો આ ફોર્મ : Forests Sammati Patra Form સંમતિ ફોર્મ ભરવાની રીત

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ની પરીક્ષા ટૂંક સમયમાં લેવામાં આવશે.

  • ➡️પરીક્ષા માં બેસવા માટે સંમતી આપવી પડશે
  • ➡️ જે ઉમેદવારો સંમતિ ફોર્મ નહીં ભરે તેમને પરીક્ષામાં બેસવા નહીં મળે.
  • ➡️ પરીક્ષા આપવા માટેના સંમતિ ફોર્મ ભરવાની શરૂ તારીખ તા-24/07/2023
  • ➡️ સંમતિ ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ- 07/08/2023

Leave a Comment